Årstämma 2021

Allt inför stämmorna 2021

Här hittar ni alla information, kallelse och poströstningsformulär till:
Förenings extrastämma som hålls den 10/5-2021 (endast poströst).
Föreningens ordinareiföreningsstämma som hålls den 26/5-2021 (endast poströst).

Alla bilagor till stämmorna finns här att ta del av, önskar ni hjälp med utskrift så kontakta styrelsen på:
info@brfsolutet.se

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.
Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att:

  • Hållas tillgängligt hos föreningen
  • Skickas till medlem som ställt frågan
  • Publiceras här på föreningens webbplats

Klicka på länkarna nedan för att få mer information.

 

Extrastämma ang HSB medlemskap

Information til medlemmarna inför extrastämman 10/5-21 och ordinariestämman 26/5-21.

Kallelse och poströst till extrastämman 10/5-2021.

Motion 10a (bilaga extrastämma).

Protokoll från extrastämman 2021-05-10.

 

Ordinarie föreningsstämma 

Information til medlemmarna inför extrastämman 10/5-21 och ordinariestämman 26/5-21.

Kallelse och poströst till ordinarie föreningsstämma 26/5-2021.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2021-05-26.

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisorns uttalande (bilaga).

Uttalande från styrelsen (bilaga).

Motion 22a (bilaga).

Motion 22b (bilaga).

Motion 22c (bilaga).

Motion 22d (bilaga).

Motion 22e (bilaga).

 

 

Här följer inkomna frågor och svar till den ordinarie stämman:

Fråga 1
Punkt 13:

I protokollet från förra årets årsmötesprotokoll fanns  följande formulering i frågan:
“Beslutas”…”att bevilja styrelsen ersättning för förlorad arbetsförtjänst”… “Ersättning sker mot uppvisande av handling som styrker den förlorade arbetsinkomsten.”
Ungefär samma formuleringar finns i protokollen från år 2019 0ch 2018.
Punkt 13 föreslår en ersättning på 1500 kr och det står ingenting om att styrka den förlorade arbetsinkomsten. Slutligen påstås det att detta är oförändrat från förra året vilket med andra ord inte är sant. 1500 kr har inte nämnts i sammanhanget sedan 2017 (den gamla styrelsen under Olle)
Varför kollar ni inte upp att det som föreslås i dagordningen är sant?
Hur förklarar ni detta och hur åtgärdar ni det?
Om man bifaller punkt 13 röstar man då för 1500 kr ELLER på oförändrat från förra året? Ska handling som styrker den förlorade arbetsinkomsten fortsatt visas upp ELLER tycker ni att ni kan hoppa över det?

Svar:
Punkt 13 är en punkt som valberedningen föreslår.
Allt är oförändrat under punkt 13 förutom ersättningen vid förlorad arbetsinkomst. Föregående år var ersättningen inkomstbeprövad och nu var fastställd till ett visst belopp, 1500kr.
För att inga felaktigheter ska begås, eftersom det står att det är oförändrat från föregående år, så har styrelsen valt att stryka ersättningen för förlorad arbetsinkomst detta år. Då detta helt riktigt är en förändring (detta skulle blivit en minskning av ersättning för den sittande styrelsen)
Styrelseledamöterna försöker i möjligaste mån att utföra styrelsearbetet på sin fritid och inte belasta sitt ordinarie arbete med frånvaro pga styrelsearbete för föreningen. Det är väldigt ovanligt att denna ersättning därför betalas ut.
Allt annat under punkt 13 är oförändrat från föregående år.

Fråga 2
Punkt 14:
Stadgarna säger högst 7 ledamöter medan valberedningen föreslår högst 4. Innebär det att valberedningen föreslår en stadgeförändring som ska tas på två på varandra följande medlemsstämmor?

Svar:
Valberedningen föreslår att styrelsen mellan ordinarie föreningsstämmorna 2021-2022 ska bestå av 4st ledamöter.
Det som tas upp i stadgarna under paragraf 16, punkt 16  Beslut av antal styrelseledamöter och suppleanter..
För att en stadgeändring ska föreslås så ska det tas upp som en motion (medlem) eller en proposition (styrelsen), då under punkten ”Av styrelsen och föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.”

Fråga 3
Punkt 15 till 21:
Valberedningens förslag innebär inget nytillskott till styrelsen. Tvärt om så minskas den ner.
Likaså finns ingen föreslagen föreningsvald revisor eller någon ny valberedning.
Ger inte detta sammantagen  anledning till oro likt den som låg bakom extrastämman om medlemskap i HSB för att trygga föreningen?

Svar:
Medlemskap i HSB röstades det om på extrastämman 2021-05-10 där stämman valde att inte ingå ett medlemskap. Denna fråga är därmed avgjord och avslutad.
(Oron som motionären och eventuellt även andra känner av, är dock inget HSB medlemskapet kan lösa då det är medlemmarna i föreningen som måste bilda en styrelse och inte HSB.)

Fråga 4
Punkt 22 a
Motionären föreslår att en extra medlemsstämma om HSB-medlemsskap ska hållas när det är möjligt att på något av två angivna sätt hålla det fysiskt.
Styrelsen påstår  att motionen är formulerad “så att stämman enligt motionären ska tvingas in i medlemsskap”.
Förklara hur en önskan att få diskutera en så viktig fråga kan tolkas som tvinga årsstämman till HSB-medlemsskap?
Förklara hur ni menar att en medlem skulle kunna tvinga en årsstämma till ett beslut?

Svar:
Motionen är formulerad så att om stämman röstar till att inte ingå ett medlemskap så ska frågan tas upp på nytt och ett nytt beslut tas.
Stämman är det högst beslutande organet i en förening och frågan är nu avgjord på extrastämman 2021-05-10. Därmed avgjord och avslutad.

Fråga 5
Punkt 22 B
Anledningen till motionen är ju att styrelsen inte höll sitt löfte från i mars 2020.
Efter att ha förra året ha beskrivit problemet och frågat om styrelsen kan åtgärda det i stället för att behöva ta upp frågan som en motion så svarade Alexandra för styrelsens räkning den 10:e mars 2020 att “Vi tar tag i det”.
Det enda som skedde var att två stora stenar las ut som inte stoppar vare sig bilar, cyklar eller fotgängare? Om motionären då inte hade litat på styrelsen så hade motionen kommit till 2020 års stämma där den hade kunnat diskuteras på traditionelt sätt på en fysisk stämma.
Tycker inte styrelsen att de behöver stå för sina löften till medlemmarna?

Svar:
Styrelsen har hållit sitt löfte att försöka förhindra så bilar parkerar på gårdar och gräsmattor, även försökt att förhindra att gående genar över gräsmattan.
Stora stenar har lagts ut på flera platser på föreningen, just för att motverka detta.
Parkeringstiden inne på gårdarna har även den kortats ner, information har gått ut på hemsida och i medlemsblad.
Styrelsen har även diskuterat frågan med HSB mark som sköter om våran mark. Där har det diskuterats om staket, vilket inte var tänkbart då det både försvårar gräsklippning och snöröjning som då medför stora kostnader.
Styrelsen kan tyvärr inte förhindra allt människor gör, vi kan gå ut med information men vi kan tyvärr inte styra över andras beteenden.
Styrelsen tycker absolut att de ska hålla sina löften och tycker även att de gör detta, vilket motionären alltid har svårt att se oavsett vilken fråga det gäller.

Fråga 6

Det är i högsta grad beklagligt att föreningen tvingas till poströstning och därmed inte kan hålla en fysisk årsstämma. Frågor kan inte ställas, förslag kan inte framföras, styrelsen kan inte besvara dito.

Svar:
Styrelsen kan tyvärr inte styra över pandemin. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller därför inte en fysisk stämma denna gång.
Frågor kan ställas via mail/post fram till 10 dagar innan stämman och presenteras med svar senast 5 dagar innan stämman till den som skrivit frågorna, på hemsida och finns tillgängliga hos föreningen.
Dock är det svårare med frågor och svar än vid en vanlig fysisk stämma, vilket är beklagligt.

Fråga 7
På årets dagordning är några punkter som är av högsta vikt att det tas upp på ett fysiskt möte. Punkterna 14, 15, 18, 20 och 21 är dessa. (Punkter 16 och 17 finns inte av någon anledning.) Dessa punkter kräver ett fysiskt möte så snart myndighetsbeslut medger det. Det får inte vänta till nästa ordinarie stämma. Föreningen är redan illa ute vad gäller bemanning av posterna.

Svar:
Alla dessa frågor har tre olika svarsalternativ.
Ja, Nej, anstå till fortsatt stämma.
Anser man som frågeställaren att dessa kräver ett fysiskt möte så fyller man i svaret Anstå till fortsatt stämma. Denna kommer vid majoritet att hållas när pandemiläget ser bättre ut, vilket inte styrelsen styr över.
Ang punkt 16 och 17 så har tyvärr skrivfelsnisse varit framme och inte ändrat siffrorna i rätt ordning, vi beklagar självklart detta.

Fråga 8
Punkt 14. Stadgarna säger ”lägst 3 och högst 7 ledamöter” . Stämman behöver inte besluta om något antal ledamöter däremellan. Valberedningen föreslår ( i år 4 ledamöter) och stämman har att godkänna dessa, eller föreslå ytterligare alternativ.

Svar:
Valberedningen föreslår att styrelsen mellan ordinarie föreningsstämmorna 2021-2022 ska bestå av 4st ledamöter. Detta ska då beslutas av stämman.
Det som tas upp i stadgarna under paragraf 16, punkt 16  Beslut av antal styrelseledamöter och suppleanter.

Fråga 9

Punkt 18. Stadgarna säger ” lägst en och högst tre revisorer, samt högst en suppleant”. Stämman behöver inte besluta om något som redan står i stadgarna. Däremot får valberedningen bakläxa, för stadgarna säger att det skall finnas minst en revisor.

Svar:
Stämman måste tas beslut om detta enligt stadgarna och dagordningen.
Det som tas upp i stadgarna under paragraf 16, punkt 19 Beslut av antal Revisorer och suppleant.
Föreningen har en revisor via Borevision, en intern föreningsrevisor behövs inte väljas, men är alltid att föredra.
Valberedningen har utfört sitt arbete och vi ska inte lägga någon skuld på dem för att ingen visade sitt intresse. Alla medlemmar kan ställa upp även frågeställarna.

Fråga 10

Punkt 20. Stadgarna säger ”ska bestå av lägst två ledamöter”. Styrelsen eller valberedningen behöver inte föreslå något antal så länge förslaget ligger inom ramen för vad stadgarna säger.

Svar:
Stämman måste tas beslut om detta enligt stadgarna och dagordningen.
Det som tas upp i stadgarna under paragraf 16, punkt 20  Beslut av antal ledamöter i valberedningen.

Fråga 11

Punkt 21. Se punkt 20. Det är bara att beklaga att valberedningen inte lyckats få fram några kandidater till en valberedning. Jag har förståelse för svårigheterna. Detta visar bara på nödvändigheten av en fysisk stämma så snart omständigheterna tillåter. Föreningen får inte stå utan en valberedning inför nästa ordinarie årsstämma.

Svar:
Stämman måste tas beslut om detta enligt stadgarna och dagordningen.
Det som tas upp i stadgarna under paragraf 16, punkt 21 val av valberedning, en ledamot i valberedningen utses till valberedningens ordförande.

Det har inte anmälts några kandidater till valberedningen, fram till stämman går det att anmäla sitt intresse. Det är beklagligt om vi står utan valberedning, som vi gjorde mellan 2018-2019 (vi hade en valberedning men inga förslag inkom från valberedningen på någon punkt)
Alla medlemmar kan anmäla sig, även de som skriver frågor till stämman.

Fråga 12
Såsom årets förslag till styrelse ser ut är det bara två ledamöter kvar efter nästa stämma. Styrelsen får inte själva agera valberedning.

Svar:
Vid nästa års stämma så är det då två ur styrelsen som har mandattid kvar.
Förhoppningsvis så har vi både en valberedning till dess och kan hålla en fysisk stämma där förslag till styrelseledamöter kan presenteras muntligt. Om pandemin inte släpper greppet om oss så finns alternativet att det tillkommer en rad i dagordningen där förslag kan skrivas. Lösning finns alltid att tillgå.
Styrelsen agerar aldrig valberedning, det är två skilda poster.

Fråga 13
Dessutom har styrelsen fel i punkt 13. Om valberedningen vill föreslå styrelsen extra ersättning för förlorad arbetsinkomst, får de göra det under en egen punkt. Den ersättningen har inte funnits på flera år. Så ”oförändrat från föregående år” är helt fel.

Svar:
Punkt 13 är en punkt som valberedningen föreslår. Valberedningen får föreslå ersättning för förlorad arbetsinkomst under denna punkt.
Allt är oförändrat under punkt 13 förutom ersättningen vid förlorad arbetsinkomst. Föregående år var ersättningen inkomstbeprövad och nu var fastställd till ett visst belopp, 1500kr.
För att inga felaktigheter ska begås, eftersom det står att det är oförändrat från föregående år, så har styrelsen valt att stryka ersättningen för förlorad arbetsinkomst detta år. Då detta helt riktigt är en förändring (detta skulle blivit en minskning av ersättning för den sittande styrelsen)
Styrelseledamöterna försöker i möjligaste mån att utföra styrelsearbetet på sin fritid och inte belasta sitt ordinarie arbete med frånvaro pga styrelsearbete för föreningen. Det är väldigt ovanligt att denna ersättning därför betalas ut.
Allt annat under punkt 13 är oförändrat från föregående år.

 

 

 

Här följer inkomna frågor till extrastämman och svar på dessa:

Fråga 1:
Vi i brf Soluret närmar oss ju en omröstning i fråga om (fullständigt) medlemskap i HSB.
Är frågan bara om fullständig medlemskap,  ja eller nej?

Svar 1:
Svar ja, frågan gäller bara fullständigt medlemskap.

Fråga 2:
Finns  nuvarande (prov-)medlemskap/samarbetsavtal med som alternativ till fast medlemskap?

Svar 2:
Nej, det nuvarande provmedlemskapet har nu löpt ut.
(Andra avtal har vi kvar med HSB).

Fråga 3:
En oroande faktor är det faktum att det alltid har varit svårt att få medlemmar att engagera sig styrelsearbete. Vad kan hända om föreningen står utan fulltalig styrelse? Eller ännu värre helt utan vald styrelse?

Svar 3:
Om föreningen står utan fulltalig styrelse så får föreningen försöka få ihop fler medlemmar som kan tänka sig ställa upp. Enligt lag så måste en bostadsrätt ha en styrelse och en ordförande. Minimum i en styrelse är enligt lag 3 styrelseledamöter.
Om en förening inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. I så fall får husen säljas som en hyresfastigheter och därmed riskerar alla att bli av med sitt kapital.
Beslut om likvidation kan ske frivilligt på föreningsstämma eller tvångsvis genom beslut av tingsrätt eller Bolagsverket.
Om anmälan av behörig styrelse inte inkommit till Bolagsverket, kommer Bolagsverket att förelägga föreningen att inkomma med sådan. Föreningen kan undgå likvidation genom att efterkomma Bolagsverkets föreläggande (dvs välja en styrelse), innan Bolagsverket hinner besluta om likvidation.
Om likvidation beslutas kommer egendomen att säljas, skulderna regleras och det som kvarstår/om det kvarstår något därefter delas ut till medlemmarna. Bostadsrätterna upphör sedan när föreningen har upplösts och blir istället hyresrätter

Fråga 4:
Vad kan hända om föreningen står utan fulltalig styrelse? Eller ännu värre helt utan vald styrelse? Om vi är fullständiga medlemmar, tillsätter HSB en styrelse? Eller ”suger” de upp brf Soluret med hull och hår? Blir vi hyresgäster hos HSB då?

Svar 4:
Om vi är fullständiga medlemmar i HSB så har föreningen en HSB ledamot, det blir då en tillfällig interimsstyrelse, av HSB ledamoten och minst 2 medlemmar ur föreningen fram till dess att man valt en ny styrelse.
Ansvaret ligger dock fortfarande hos de boende/medlemmarna. HSB skulle nog hjälpa till att kalla till stämma men de driver inte föreningen åt oss utan det är fortfarande medlemmarnas ansvar.
Det bolag som köper husen är de som äger hyresrätterna om vi skulle komma till det.

Fråga 5:
Om vi behåller tidigare sammarbetsavtal/medlemskap, och står utan fulltalig, eller helt utan styrelse? Vad får vi för hjälp då av HSB?

Svar 5:
Det provmedlemskap vi har haft fram till nu har löpt ut och går inte att behålla. HSB kan nog hjälpa oss råda i hur vi ska locka fler medlemmar att kliva in i styrelsen.

Fråga 6:
Hur kan styrelsen se till att det blir en kontinuitet i arbetet så nya medlemmar i styrelsen kan ta över om ni skulle avgå? Försvinner alla kunskap om ni avgår?

Svar 6:
Styrelsen är valda på olika mandattider, det betyder att om någon avslutar sin tid i styrelsen när mandattiden gått ut så har delar av styrelsen mandattid kvar, vilket gör att det alltid ska finnas några styrelseledamöter med längre erfarenhet och större kunskap kvar i styrelsen när nya tillsätts.
Tanken är också att det ska vara en övergång från de som avgår till de nya som tillträder. Alla är vi medlemmar och delägare av BRF Soluret och vill att föreningen förvaltas på bästa sätt.
Ett exempel är de nya ledamöter som tillkom vid förra årets stämma, de har nu fått den kunskap som behövs för att fortsätta driva styrelsen framåt. Så nej all kunskap försvinner inte.

Fråga 7:
Kommer en HSB-ledamot arbeta lika aktivt för föreningen som ni i styrelsen gör idag?

Svar 7:
”En HSB-ledamot är en person jämte den ordinarie styrelsen. HSB-ledamoten väljs inte av föreningsstämman i bostadsrättsföreningen utan utses av styrelsen i den regionala HSB-föreningen. HSB-ledamoten kan vara en anställd eller förtroendevald inom HSB, som i sitt styrelseuppdrag ska ta tillvara på bostadsrättsföreningens medlemmars intressen. Särskilt är HSB-ledamoten uppmärksam på att alla behandlas lika och att lagar och förordningar efterlevs”. (Kopierat från HSBs egna sida).
Den personen kommer delta på styrelsemöten men den kommer inte utföra andra uppdrag som styrelsen annars gör, så nej.

Fråga 8:
Föreningen har flera avtal med HSB. Dvs HSB är en kund till föreningen.
Är det så smart att släppa in dem i styrelsen och dessutom betala för det?

Svar 8:
Det stämmer att vi har avtal med HSB och att de är våra tjänsteleverantörer, där vi betalar för deras tjänster.
”HSB-ledamotens lojalitet ska ligga i första hand hos bostadsrättsföreningens medlemmar och har inget uppdrag att “sälja in” HSB:s tjänster. HSB-ledamoten deltar därför normalt inte i beslut som rör upphandling där HSB är en av anbudsgivarna. Däremot ska ledamoten vara uppdaterad kring, och kunna informera om tjänster, service och medlemsförmåner som HSB erbjuder”. (kopierat från HSBs sida)

Fråga 9:
Hur ställer ni er i styrelsen till om vi blir medlemmar i HSB när ni yrkar på att inte bli det, finns det risk att ni inte fortsätter?

Svar 9:
Styrelsen är framröstad av medlemmarna på en stämma, stämman är det högst beslutande organet i föreningen.
Styrelsen ska arbeta för föreningen och dess medlemmar och deras intressen. Beslutar stämman att föreningen ska ingå ett fullständigt medlemskap i HSB, så måste föreningen göra detta oavsett vad styrelsen tycker.
Stämman har då gått emot det styrelsen yrkat på. Frågan kvarstår då om den sittande styrelsen ska fortsätta arbeta för medlemmarna och deras intressen eller om en ny styrelse ska tillsättas.

Fråga 10:
Är ni i styrelsen rädda för att ingen ska ta över när ni avgår pga låg aktivitet hos medlemmarna. Ni förespråkar att vi inte ska ingå ett medlemskap just nu.

Svar 10:
Vi i styrelsen ser att aktiviteten bland medlemmarna är låg, speciellt för styrelseengagemang.
Däremot så är vi alla delägare i föreningen och har investerat i föreningen med våra lägenheter. Vi är därför inte rädda att vi en dag kommer stå utan styrelse. Skulle vi komma till ett sådant lägen så är vi ganska säkra på att några skulle ställa upp, ingen vill förlora sin investering.
Det går att locka många till styrelsen på olika sätt, bla genom att höja arvodet, det går även att förenkla styrelsearbetet genom att lägga ut allt arbete till entreprenörer så endas beslutfattandet hamnar hos styrelsen. Allt detta kostar men det är inte helt omöjligt.
Däremot så tycker de som sitter i styrelsen idag att det är ett roligt och lärorikt arbete, vi tror även det finns fler som skulle tycka det var kul och sitta i styrelsen om de tog chansen.
Sedan finns det alltid ris och ros att sitta i styrelsen, man får mer ris än ros och det är något som vi helt enkelt får leva med, det är svårt att få alla medlemmar nöjda med alla frågor och beslut. Alla medlemmar förstår inte heller att besluten styrelsen tar även drabbar styrelseledamöterna. Att styrelsen arbetar för föreningen och det som måste göras även om det kanske inte alltid är så roliga beslut att fatta.
Vi förespråkar inte ett medlemskap just nu då vi tycker att vi redan har alla bra fördelar man kan få av ett medlemskap och vi tycker inte man ska betala dubbelt för något. Ett medlemskap räddar inte föreningen om vi står utan styrelse, det måste ändå vara medlemmar ur föreningen som ingår i styrelsen annars blir det samma utgång, medlemmar eller inte.

Fråga 11:
Motionären hävdar att ni i styrelsen inte arbetar för en aktiv förening, stämmer det?

Svar 11:

Styrelsen arbetar med styrelsefrågor för att driva föreningen framåt.
Valberedningen är de som arbetar med att hitta nya medlemmar som kan vara intresserade av styrelsearbete.
Aktivitetsnivån i föreningen är tyvärr låg. Valberedningen och styrelsen har försökt att få medlemmar att vara mer aktiva, men intresset är lågt. Styrelsen kan inte tvinga någon till aktivitet, men välkomnar det.
Att vara en aktiv medlem behöver inte vara en styrelseledamot, alla medlemmar kan komma med förslag om aktiviteter som drar ihop medlemmarna i föreningen mer, alla förslag är välkomna.
Vi i styrelsen har inte alltid tid att skapa aktiviteter som är tidskrävande, då vi redan lägger ner mycket av vår fritid på styrelsearbetet.
Motionären kanske själv kan försöka skapa en aktivitet som får medlemmarna att bli mer aktiva?

.