Årsstämma 2024

Här hittar ni alla dokument inför årsstämman

Tack alla medlemmar som kom på föreningens årsstämma!

Det var en väldigt trevlig stämning och Stämmoordföranden Thomas Hjärre var riktigt bra på att gå igenom årsredovisningen.
Det var även extra roligt att så många ville stanna lite efter stämman för att prata.
Mvh Styrelsen

 

Fråga om Arvodet kom upp på stämman efter årsredovisningen, här kommer en mer utförlig förklaring:

Nya bokförningsregler har kommit 2024, det betyder att arvode som ska betalas ut måste bokas upp innan, det kallas för upplupna kostnader. Det ligger som Not 17 i årsredovisningen.

För att registrera ett arvode så registreras det som nedan:
Lön/Arvoden ->
1. Styrelse och valberednings arvode (dessa registreras på samma)
2. Revisorsarvode
3. Lön

Här följer kort det som står i årsredovisningen:

Personalkostnader 551.000kr

Not 10 Personalkostnader:
Styrelsearvoden: 425.000kr+ socialavgifter: 126.000kr=551.000kr
(425.000kr-145.000kr=280.000kr)

Not 17 Upplupnakostnader:
Löner: 145.000kr (Det som är uppbokat för att betalas ut i maj 2024, för styrelsen som sitter Maj 2023— Maj 2024, dvs arvodet som beslutades på stämman 2023)

Så här är det utbetalt, dvs det löper inte helt årsvis då en mandatperiod sträcker sig från maj till maj:

2023-04-20
7.100kr betalades ut till valberedningen (0,1 ibb)
124.250kr betalades ut till styrelsen (enligt beslut på stämman 2022)
Totalt: 131.350kr (Sociala kostnader tillkommer.)

2023-11-29
148.600kr betalas ut till styrelsen (4 ibb) (Styrelsen delar upp utbetalningen för ett år på 2 ggr, dec+maj)
(sociala kostnader tillkommer)

2024-05-13
144.700kr betalas ut till styrelsen (4ibb, andra utbetalningen)(Enligt beslut på stämman 2023)
(Sociala kostnader tillkommer)
Detta är en sk upplupen kostnad (Not17) eftersom det är ett arvode som betalas ut 2024 och inte 2023.

 

Av 425.000kr är 145.000kr bokade för att utbetalas i maj 2024 (dvs uppluppna avgifter),
280.000kr är utbetalt 2023 + sociala avgifter.

Hoppas det här ska ge er en mer klarare bild.

 

 

Kallelse till föreningsstämma 2024

Dagordning

Årsredovisning och förvaltningsberättelse

Revisionsberättelse

Uttalande från styrelsen

Motion

Valberedningens förslag

Fullmakt